Η Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) είναι εναρμονισμένη με την Πολιτική Ποιότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σχεδιάστηκε, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναθεωρείται προκειμένου να επιτυγχάνεται η διαρκής διασφάλιση υψηλής ποιότητας στο εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο που επιτελείται στο Τμήμα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τηρουμένων των αρχών της ΕΘΑΑΕ και της κείμενης νομοθεσίας.