Η Πολιτική Ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) είναι εναρμονισμένη με την Πολιτική Ποιότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σχεδιάστηκε, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναθεωρείται, ανατροφοδοτούμενη διαρκώς μέσω της ενεργούς συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων μελών του Τμήματος (φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό), και εγκρίνεται από τα αρμόδια συλλογικά όργανά του και του Ιδρύματος, προκειμένου να επιτυγχάνεται η διαρκής διασφάλιση υψηλής ποιότητας στο εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο που επιτελείται σε αυτό, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τηρουμένων των αρχών της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας και της κείμενης νομοθεσίας.