Επισυνάπτεται το υλικό που αφορά την σχετική προκήρυξη:

Προκήρυξη

Υποψηφιότητες

Αλληλογραφία ΑΔΙΠ

ΕΕΕ

Curriculum Vitae (2013, GR)

Curriculum Vitae (2013, EN)

Αποτέλεσμα εκλογής