Επισυνάπτεται το υλικό που αφορά τη σχετική προκήρυξη:

Προκήρυξη

Υποψηφιότητες

Αλληλογραφία ΑΔΙΠ

ΕΕΕ

cv_full_Greek

CV_English

Αποτέλεσμα εκλογής