Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β 3255/15.09.2017 περί τρόπου διεξαγωγής εκλογών

Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

 

– Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας

   Προκήρυξη

   ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ/ΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΗΕ

   ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΗΕ

 

– Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

    Προκήρυξη

    ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ/ΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΗΥ

    ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΛΟΓΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΤΟΜΕΑ-ΗΥ

 

– Τομέας Τηλεπικοινωνιών

    Προκήρυξη

    ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ/ΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

    ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΛΟΓΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΤΟΜΕΑ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 


Έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, στις 20-7-2020, δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση υποψηφιότητας.

Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίας της με αριθμό 19/23-7-2020, όρισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, παρ. 1α του Ν. 4485/2017, τους τρεις (3) Διευθυντές ως εξής:

– Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας: Χαράλαμπος Δημουλιάς (Αν. Καθηγητής)

– Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών: Νικόλαος Πιτσιάνης (Αν. Καθηγητής)

– Τομέας Τηλεπικοινωνιών: Γεώργιος Καραγιαννίδης (Καθηγητής)