Πολιτική Ποιότητας

Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 

Η Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) είναι εναρμονισμένη με την Πολιτική Ποιότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σχεδιάστηκε, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναθεωρείται, ανατροφοδοτούμενη διαρκώς μέσω της ενεργούς συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων μελών του Τμήματος (φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό), και εγκρίνεται από τα αρμόδια συλλογικά όργανά του και του Ιδρύματος, προκειμένου να επιτυγχάνεται η διαρκής διασφάλιση υψηλής ποιότητας στο εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο που επιτελείται σε αυτό, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τηρουμένων των αρχών της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας και της κείμενης νομοθεσίας.

 

Όραμα/ Αποστολή

Το ΤΗΜΜΥ έχει ως αποστολή την κατάρτιση μηχανικών οι οποίοι ασχολούνται με τη μελέτη και την κατασκευή συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας. Επιδιώκει την προσφορά υψηλού επιπέδου προπτυχιακού υποβάθρου γνώσεων και δεξιοτήτων για την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία των διπλωματούχων ΗΜΜΥ, καθώς και, μέσω της προαγωγής της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην επιστήμη του ΗΜΜΥ, για τη συνέχιση των σπουδών τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προς όφελος της κοινωνικής ανάπτυξης.

 

Αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Το ΠΠΣ του Τμήματος απονέμει το Δίπλωμα ΗΜΜΥ, ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (300 πιστωτικές μονάδες ECTS). Σχεδιάστηκε, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναθεωρείται με γνώμονα την εφαρμογή φοιτητοκεντρικής μάθησης, διδασκαλίας και αξιολόγησης των φοιτητών, υιοθετώντας κατά περίπτωση ευέλικτες διαδικασίες ώστε να σέβεται τη διαφορετικότητα των φοιτητών και τις ποικίλες ανάγκες τους. Χαρακτηρίζεται από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στην προσωπική τους μαθησιακή προσπάθεια καθώς και στη συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής και αξιολόγησης του. Υποστηριζόμενο από υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, ενσωματώνει δυναμικά την παγκόσμια πρόοδο της εφαρμοσμένης επιστήμης του ΗΜΜΥ, ώστε οι απόφοιτοί του, ενήμεροι, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διαρκούς τεχνολογικής ανάπτυξης. Παρέχει ένα υψηλό επίπεδο υποβάθρου γνώσεων και δεξιοτήτων για την ένταξη και επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του Τμήματος, ως διπλωματούχοι HMMY, στην αγορά εργασίας, καθώς και για τη συνέχιση της επιστημονικής δραστηριότητάς τους σε μεταπτυχιακό και ερευνητικό επίπεδο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το ΤΗΜΜ προσφέρει ένα σύγχρονο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών εναρμονισμένο με τους στόχους του, που αφορούν στην προαγωγή, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, της εφαρμοσμένης επιστήμης του ΗΜΜΥ. Πρόκειται για ένα πενταετές πρόγραμμα ολοκληρωμένων σπουδών τυπικής μάθησης πλήρους φοίτησης που περιλαμβάνει τον βασικό κύκλο σπουδών διάρκειας έξι εξαμήνων (180 ECTS), ο οποίος προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες υποδομής μαθηματικών, εφαρμοσμένης φυσικής και πληροφορικής που αποτελούν βασικά αντικείμενα της επιστήμης του ΗΜΜΥ, και τρείς κύκλους ειδίκευσης (Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών) διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων (120 ECTS) έκαστος, συμπεριλαμβανομένης υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας ερευνητικού χαρακτήρα (10ο εξ., 30 ECTS), που εμβαθύνουν σε επιλεγμένα αντικείμενα της εφαρμοσμένης επιστήμης του ΗΜΜΥ. Ακόμη οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν πρακτική άσκηση, η οποία έχει ενταχθεί στο 10ο εξ. του ΠΠΣ και προσφέρεται σε όλους τους κύκλους ειδίκευσης ως προαιρετικό μάθημα (15 ECTS). Το ΠΠΣ του ΤΗΜΜΥ απονέμει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (300 ECTS) και ανταποκρίνεται απολύτως στις απαιτήσεις της σύγχρονης θεώρησης της εκπαίδευσης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.

Το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών που απονέμει το Τμήμα προσδίδει στον κάτοχό του τον νομικά κατοχυρωμένο τίτλο του «Μηχανικού» και πιστοποιεί τις γνώσεις και τα δικαιώματα να ασκεί το επάγγελμα του, που περιλαμβάνει «τη μελέτη και την κατασκευή συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας». Οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν τη σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά από εξετάσεις, και τα σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Στρατηγικοί Στόχοι του Τμήματος

Το Τμήμα, σε σύμπνοια με το Ίδρυμα, στρατηγικά στοχεύει μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, στην προαγωγή της εφαρμοσμένης επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Το ΤΗΜΜΥ δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας, που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί το σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους και καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Ειδικότερα, για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής, το ΤΗΜΜΥ δεσμεύεται να εφαρμόζει διαδικασίες ποιότητας που αποδεικνύουν:

  • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών
  • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου
  • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
  • την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας
  • τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα
  • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
  • την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας
  • τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.