Πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι ανταλλαγές φοιτητών που προτείνονται για κινητικότητα βασίζονται σε διαπανεπιστημιακές συμφωνίες.

Η περίοδος σπουδών η οποία πραγματοποιείται στο ίδρυμα-εταίρο κυμαίνεται μεταξύ τριών έως και δώδεκα μηνών.

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του πανεπιστημίου προέλευσης.

Η περίοδος των σπουδών στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως, δηλαδή το πανεπιστήμιο προέλευσης δεσμεύεται να διασφαλίσει την αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων και άλλων μορφών αξιολόγησης) σε αντικατάσταση αντίστοιχης περιόδου σπουδών ( παρομοίως συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων ή άλλων μορφών αξιολόγησης στο πανεπιστήμιο προέλευσης, ακόμη και εάν διαφέρει το περιεχόμενο. Οι φοιτητές πρέπει να ενημερώνονται για το περιεχόμενο των μαθημάτων, τα οποία θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό. Μετά το πέρας της περιόδου το Πανεπιστήμιο Υποδοχής οφείλει να χορηγήσει στο εισερχόμενο φοιτητή και στο Πανεπιστήμιο Προέλευσης αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο θα πιστοποιείται η ολοκλήρωση του προσυμφωνημένου προγράμματος σπουδών και θα αναγράφεται η τοπική βαθμολογία του φοιτητή, οι πιστωτικές μονάδες ECTS και η κατάταξη της βαθμολογίας, δηλαδή η βαθμολογία του φοιτητή σε σχέση με τους άλλους συμφοιτητές του. Η κατάταξη αυτή δίνεται σε ποσοστά ή με A,B,C,D,E.

Στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής δεν καταβάλλονται δίδακτρα, δικαίωμα εγγραφής, εξέταστρα, δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων, σε βιβλιοθήκες κτλ. Παρά ταύτα, ενδέχεται αν υπάρξουν μικρές επιβαρύνσεις για δαπάνες, όπως ασφάλιση, συνδρομή σε φοιτητικούς συλλόγους, χρήση διαφόρων ειδών εξοπλισμού, όπως φωτοτυπικά μηχανήματα, προϊόντα εργαστηρίου κτλ., εξίσου με τους λοιπούς φοιτητές.

Εξακολουθούν να καταβάλλονται πλήρως στους εξερχόμενους φοιτητές εθνικές υποτροφίες και δάνεια.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ERASMUS+

Πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμ. Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Α.Π.Θ.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ERASMUS+

Πληροφορίες σχετικές με τις διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα, καθώς και τα αποτελέσματα των αιτήσεων των υποψηφίων μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ERASMUS+

Τα αποτελέσματα των αιτήσεων πρακτικής άσκησης μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ON-LINE ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ERASMUS+

Πληροφορίες σχετικά με τη γλωσσική προετοιμασία των υποψηφίων μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κατά την επιλογή των μαθημάτων από το ίδρυμα που θέλετε να μετακινηθείτε ή εναλλακτικά της δυνατότητας εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, θα πρέπει να ελεγχθεί η αντιστοίχισή τους με δύο (2) τουλάχιστον μαθήματα ή επιστημονικό πεδίο του Τμήματος. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να πιστοποιηθεί η αντιστοιχία από τους διδάσκοντες ή τους επιβλέποντες, μέσω των αντίστοιχων εντύπων στο τέλος της παρούσας σελίδας. Τα συγκεκριμένα έντυπα συμπληρώνονται και υποβάλλονται κατά περίπτωση από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος για την Επιτροπή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών, πριν από την υπογραφή του προγράμματος σπουδών (learning agreement) από τον Συντονιστή ECTS. 

Πληροφορίες από την Επιτροπή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών του ΤΗΜΜΥ

Δρ Χρήστος Σεβαστιάδης (csevast@auth.gr).

Συντονιστής (αναπληρωτής) ECTS του ΤΗΜΜΥ

Kαθηγητής Χατζόπουλος Αλκιβιάδης (alkis@eng.auth.gr)

Έντυπα αντιστοίχισης

Αντιστοίχιση Μαθημάτων (έως 4 μαθήματα)
Αντιστοίχιση Μαθημάτων (έως 7 μαθήματα)
Αντιστοίχιση Διπλωματικής εργασίας