Η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρία της με αριθμό 11/24-5-2018, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 8/6/2018, εντύπως ή ηλεκτρονικώς.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν:

α) Αίτηση

β) Τίτλους Σπουδών

γ) Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας

δ) Βεβαίωση ισοτιμίας από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής

ε) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης τουλάχιστον μίας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας (ιδιαίτερα Αγγλικής)

στ) Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές

ζ)   Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα

η)  Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ενισχύει, κατά την κρίση τους, την επιλογή.

 

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Περιοχές Διδακτορικών Θεμάτων:

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 1. Εύρεση αποδοτικών χαρακτηριστικών και δομών για αντιστοίχιση συναρτήσεων μεταξύ εκτελέσιμων αρχείων με χρήση Θεωρίας Γραφών  και Μακροβιανών διαδικασιών. (Efficient Features and Structures for Function Matching Between Binary Executables using Graph Theory and Markovian Processes). Αθ. Κεχαγιάς
 2. Εκτίμηση δικτύου συνδεσιμότητας πολύπλοκων συστημάτων από χρονοσειρές υψηλής διάστασης. Δ. Κουγιουμτζής
 3.  Ανάλυση διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμού του εγκεφάλου σε συνδυασμό με ηλεκτροεγκεφαλογράφημα υψηλής πυκνότητας (deep TMS-EEG) για διάγνωση και θεραπεία στην επιληψία. Δ. Κουγιουμτζής
 4. Συσχεδίαση υλικού/λογισμικού (HW/SW co-design) συνελικτικών νευρωνικών δικτύων βαθειάς μάθησης και μεγάλης κλίμακας με στόχο την ριζική επιτάχυνση των υπολογισμών. Στ. Δοκουζγιάννης
 5. Σχεδίαση Πολυωνιμικών Επεξεργαστικών Πυρήνων. Στ. Δοκουζγιάννης
 6. Αναπαραστάσεις βαθιάς μάθησης σε τεχνουργήματα λογισμικού (Deep Learning Representations for Software Artefacts). Α. Συμεωνίδης

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 1. Τεχνικές σχεδίασης και βελτιστοποίησης ασύρματων οπτικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (Design and optimization techniques for optical wireless communication systems).  Γ. Καραγιαννίδης
 2. Διερεύνηση και ανάπτυξη μεθόδων αποκατάστασης της ακοής για τον σχεδιασμό ακουστικών βοηθημάτων σε απλά και σύνθετα ηχητικά περιβάλλοντα. Γ. Παπανικολάου

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 1.   Διερεύνηση    της    επιφανειακής   διηλεκτρικής   αντοχής  μονωτικών υλικών   σε ανομοιογενές ηλεκτρικό πεδίο. Π. Μικρόπουλος
 2. Μελέτη και  ανάπτυξη  τεχνικής βέλτιστου ελέγχου  συστήματος  ηλεκτροκίνητων αναρτήσεων οχήματος. Χ. Μαδεμλής
 3. Μελέτη και  ανάπτυξη  τεχνικών  ελέγχου  για  τη  βελτίωση  της  λειτουργίας  των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Χ. Μαδεμλής

Προϋποθέσεις, όροι, προθεσμίες, υποχρεώσεις Υ.Δ. κ.λπ. αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος (ισόγειο κτιρίου Δ’ Πολυτεχνικής Σχολής, Τηλ. 2310-994378 & 2310-996392, FAX 2310-996292).