Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη Συνέλευση συνεδρία αρ. 10/16-12-2021, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 07/01/2022, εντύπως ή ηλεκτρονικώς.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν:

α) Αίτηση

β) Τίτλους Σπουδών

γ) Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας

δ) Βεβαίωση ισοτιμίας από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής

ε) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης τουλάχιστον μίας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας (ιδιαίτερα Αγγλικής)

στ) Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές

ζ) Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα

η) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ενισχύει, κατά την κρίση τους, την επιλογή.

 

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

 

Περιοχές Διδακτορικών Θεμάτων:

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  1. Διερεύνηση του συντονισμού διατάξεων προστασίας έναντι υπερτάσεων. (Θ. Τσοβίλης)
  1. Λειτουργία σταθμών αποθήκευσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. (Π. Μπίσκας)

 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  1. Γραφικά νευρωνικά δίκτυα και ενισχυτική μάθηση για προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης. (Λ. Πιτσούλης)
  1. Υλοποίηση συστημάτων που θα χρησιμοποιούν την τεχνολογία block-chain για περιβαλλοντολογικές εφαρμογές. (Ι. Παπαευσταθίου)
  1. Ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων Βαθιάς Μηχανικής Μάθησης (Deep Learning) σε ετερογενή συστήματα αποτελούμενα από CPUs, AI Accelerators και FPGAs χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού και υλικού. (Ι. Παπαευσταθίου)
  1. Μεθοδολογίες Σχεδίασης Νευρωνικών Δικτύων με Τεχνολογίες Τριδιάστατης (3Δ) Ολοκλήρωσης. (Β. Παυλίδης)
  1. Τεχνικές Φυσικής Σχεδίασης υπό την Επίδραση Μεταβολών Διεργασίας για Τριδιάστατα (3Δ) Ολοκληρωμένα Κυκλώματα. (Β. Παυλίδης)

 

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  1. Ανάλυση και Βελτιστοποίηση Υβριδικών Συστημάτων Ασύρματων Οπτικών Επικοινωνιών και Ραδιοσυχνοτήτων. (Γ. Καραγιαννίδης)
  1. Ανάλυση και βελτιστοποίηση συστημάτων μοριακών επικοινωνιών. (Γ. Καραγιαννίδης)
  1. Εφαρμογές της Τοπολογικής Θεωρίας σε Φωτονικές Νανοδιατάξεις. (Ν. Κανταρτζής)

 

Προϋποθέσεις, όροι, προθεσμίες, υποχρεώσεις Υ.Δ. κ.λπ. αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος (ισόγειο κτιρίου Δ’ Πολυτεχνικής Σχολής, Τηλ. 2310-994378 & 2310-996392).