Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν αποκλειστικά σε Διδακτορικό Δίπλωμα. Η τυπική διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών είναι 3-6 χρόνια. Ο πρώτος χρόνος αφιερώνεται κυρίως σε συστηματικές σπουδές. Ακολουθεί η ερευνητική εργασία που καταλήγει στη συγγραφή πρωτότυπης διατριβής. Η πρόοδος κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή ελέγχεται από τον επιβλέποντα και την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή του. Η τελευταία υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση προόδου του μεταπτυχιακού φοιτητή στη συντονιστική επιτροπή του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η διατριβή πρέπει να είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα. Η υποστήριξή της γίνεται από τον υποψήφιο διδάκτορα κατά την εξέτασή του από ειδική επταμελή επιτροπή.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει, με υπόδειξη του επιβλέποντα, τέσσερα εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα που σχετίζονται με το θέμα της διατριβής του. Οι συστηματικές σπουδές του πρέπει να έχουν ολοκκηρωθεί μέσα στον πρώτο χρόνο. Οι αλλοδαποί μεταπτυχιακοί φοιτητές, που δεν γνωρίζουν Ελληνικά, πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

Δεν προβλέπονται εισαγωγικές εξετάσεις ούτε δίδακτρα. Θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών προκηρύσσονται δύο φορές κάθε χρόνο σε διάφορες περιοχές της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (π.χ., Ηλεκτρονική, Αυτόματος Έλεγχος, Υπολογιστές, Ηλεκτρική Ενέργεια, Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτρομαγνητισμός). Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από τη συντονιστική επιτροπή με βάση διάφορα κριτήρια, όπως η επίδοση του υποψηφίου στις προπτυχιακές σπουδές του, η γνώση ξένων γλωσσών, η ικανότητα χρήσης υπολογιστών, συστατικές επιστολές (απαιτούνται δύο), δημοσιεύσεις κ.λπ. Η προσωπικότητα και οι γνώσεις του υποψηφίου αξιολογούνται και με προσωπική συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί ή πτυχιούχοι θετικών επιστημών από αναγνωρισμένα ΑΕΙ. Οι πτυχιούχοι τετραετών σπουδών υποχρεούνται, εφόσον γίνουν δεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, να παρακολουθήσουν και ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα πριν από την έναρξη των μεταπτυχιακών σπουδών τους. Μεταπτυχιακοί φοιτητές με Master’s degree μπορεί να εξαιρεθούν από ορισμένα μεταπτυχιακά μαθήματα.

Προθεσμίες για υποβολή αιτήσεων: Ιούλιο και Νοέμβριο

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, δύο συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων, δημοσιεύσεις ή/και ανακοινώσεις.

Πληροφορίες: κ.κ. Ιωάννα Κουρέτα και Εύη Μαυρίδου, τηλ. 2310 994378, 2310 996395, FAX 2310 996292

e-mail : info@ee.auth.gr

Εσωτερικός Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΗΜΜΥ 2016