Στην αρχή κάθε εξαμήνου, ο φοιτητής οφείλει να υποβάλει δήλωση με τα μαθήματα που επιθυμεί να παρακολουθήσει και να εξεταστεί για το τρέχον εξάμηνο. Οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση  https://sis.auth.gr/ . Ο λογαριασμός πρόσβασης του κάθε φοιτητή εκδίδεται στο Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου του ΑΠΘ και παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία.

Κατ’ εξαίρεση, η δήλωση των πρωτοετών φοιτητών για το Α’ εξάμηνο κατατίθεται έγγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος την ημέρα της εγγραφής τους.

Η δήλωση του φοιτητή μπορεί να περιλαμβάνει μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου ή προηγουμένων ετών, ανάλογα με το είδος του εξαμήνου: Π.χ. στη δήλωση μαθημάτων ενός χειμερινού εξαμήνου μπορούν να περιλαμβάνονται μαθήματα μόνο χειμερινών εξαμήνων προηγούμενων ετών.

Ο αριθμός των μαθημάτων που έχει δικαίωμα να δηλώσει ο φοιτητής είναι Ν+3, όπου Ν ο αριθμός των μαθημάτων που περιλαμβάνει το εξάμηνο που παρακολουθείται. Είναι δυνατή η παράληψη μαθήματος του τρέχοντος εξαμήνου και η δήλωση μαθήματος προηγούμενου έτους αντ’ αυτού, δεν επιτρέπεται όμως η δήλωση μαθήματος μεγαλύτερου έτους.

H προθεσμία υποβολής δηλώσεων διαρκεί τρεις (3) εβδομάδες. Οι δύο τελευταίες εβδομάδες είναι μετά την έναρξη των μαθημάτων, ώστε ο φοιτητής να μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα πριν αποφασίσει ποια θα επιλέξει. H προθεσμία είναι μέσα στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για το χειμερινό εξάμηνο και μέσα στον Ιανουάριο-Φεβρουάριο για το θερινό εξάμηνο, ενώ οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται από τη Γραμματεία. Μετά το πέρας της προθεσμίας, ανακοινώνεται νέα προθεσμία εντός της οποίας ο φοιτητής μπορεί να καταθέσει έγγραφη διορθωτική δήλωση, αντικαθιστώντας το πολύ δύο (2) μαθήματα της δήλωσης που κατέθεσε με διαφορετικά. Δεν γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες δηλώσεις ή αλλαγές στις δηλώσεις.

Φοιτητές που βρίσκονται από το 10ο εξάμηνο και πάνω έχουν δικαίωμα να δηλώνουν δώδεκα (12) μαθήματα για κάθε εξάμηνο, με την προϋπόθεση ότι έχουν εγγραφεί στο 9ο εξάμηνο και έχουν δηλώσει μαθήματά του. (Για τις περιπτώσεις καθυστέρησης επιλογής Κύκλου Ειδίκευσης, πληροφορίες υπάρχουν στη σελίδα “Κύκλοι Σπουδών“)

Επιλογή Συγγραμμάτων

Στη δήλωση μαθημάτων υπάρχει και η λίστα με τα παρεχόμενα συγγράμματα για κάθε μάθημα που δηλώνεται. Ο φοιτητής επιλέγει ένα (1) από τα διαθέσιμα συγγράμματα για κάθε μάθημα.

Οι φοιτητές δικαιούνται να πάρουν σύγγραμμα MONON την πρώτη φορά που δηλώνουν κάποιο μάθημα, διαφορετικά χάνουν το δικαίωμα αυτό, όσες φορές και αν ξαναδηλώσουν το μάθημα. Δεν γίνεται δεκτή επιστροφή συγγράμματος προκειμένου να αντικατασταθεί με άλλο της λίστας.

Ο συνολικός αριθμός των συγγραμμάτων που δικαιούται κάθε φοιτητής ισούται με τον ελάχιστο αριθμό υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του Διπλώματος. Εάν ο φοιτητής δηλώσει περισσότερα επιλεγόμενα μαθήματα, ή αντικαταστήσει κάποιο επιλεγόμενο με κάποιο άλλο μετά από ανεπιτυχή εξέταση, δεν δικαιούται σύγγραμμα για τα επιπλέον μαθήματα που δηλώνει.

Η δήλωση των συγγραμμάτων γίνεται στη σελίδα  www.eudoxus.gr