Θέση: Απασχόληση πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς αντικειμένου.

Διάρκεια απασχόλησης: 1.2.2014-30.6.2015

Συνολικό ποσό: 24933.33 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων – ΕΠΙΤΣ, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Έργο: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»

Τίτλος: Διαχείριση Ύδατος για μία Πόλη με Έξυπνο, Αυτόνομο και Χαμηλού-κόστους Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων

Αναλυτικές Πληροφορίες: http://www2.tsi.gr/?page_id=572