Ανακοινώνεται έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης σχετικά με προκήρυξη θέσης προσωρινού υπαλλήλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό eu-LISA.

Προκήρυξη θέσης προσωρινού υπαλλήλου

Από τη Γραμματεία του Τμήματος