Σας διαβιβάζουμε συνημμένα ανακοίνωση της Διεύθυνσης Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων σχετικά με τη μη πραγματοποίηση μαθημάτων λόγω εκλογών προς ενημέρωσή σας. 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος