Ανάρτηση εγγράφου για την ανάδειξη εκπροσώπων των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων στην Σύγκλητο του Α.Π.Θ.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Από την Γραμματεία του Τμήματος