Σας διαβιβάζουμε το 5065/Η1/14.1.2016 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, που αφορά σε νέο μηχανισμό εγγύησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για τη χορήγηση σπουδαστικών δανείων με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους, από ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, σε φοιτητές/-τριες που ξεκινούν σπουδές δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακές) σε οποιαδήποτε εκ των
28 χωρών μελών της Ε.Ε. και των λοιπών χωρών που καλύπτονται από το πρόγραμμα Erasmus+ και σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο αυτών διαθέτει το Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Βασική προϋπόθεση είναι οι αιτούντες/-σες να είναι φοιτητές/-τριες δεύτερου κύκλου σπουδών σε χώρα-μέλος του Erasmus+ διαφορετική από τον τόπο κατοικίας τους και τη χώρα που απέκτησαν τον τίτλο σπουδών τους.

Σας επισυνάπτουμε επίσης έντυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με χρήσιμες πληροφορίες και συχνές ερωτήσεις, το οποίο μας διαβίβασε επιπρόσθετα το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων του Υπουργείου.

Στην ιστοσελίδα
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_el.htm οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να αναζητήσουνε περισσότερες πληροφορίες, έντυπα, βίντεο κ.λπ.

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων του Υπουργείου, στα τηλέφωνα: 210 344-3183, 3195, 2477

ERASMUS MASTER LOAN_FAQ

ATT01434