Το εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος “SEAF: Standardisation and Communication of Sustainable Energy Asset Evaluation Framework” προκηρύσσει θέση συνεργάτη με σύμβαση ανάθεσης έργου και αντικείμενο: “Frοnt-end design and development” και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλλουν αίτηση. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες, με δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης.

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και να τεκμηριώνουν τα κάτωθι προσόντα:

– Πτυχίο Α.Ε.Ι. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Πληροφορικής
– Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 12-18 μηνών κατά τα τελευταία 3 έτη) σε JavaScript/HTML/CSS
– Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας

Επιπρόσθετα θα συνεκτιμηθούν τα κάτωθι προσόντα:
– Front-end development σε AngularJS
– Back-end development σε Node.js
– Γνώσεις βελτίωσης εμπειρίας χρήστη (UX)

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο kyrcha@issel.ee.auth.gr (Υπόψη Δρ. Κυριάκου Χατζηδημητρίου), μέχρι τις 8/2/2016:
– Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα
– Αντίγραφα τίτλων σπουδών
– Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη
διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά του, π.χ. web design & development portfolio

Dr. Eng. Andreas L. Symeonidis