Σσας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει επικαιροποιηθεί παλαιότερη ανακοίνωση, η οποία περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα υποτροφιών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
Το έγγραφο αφορά την περίπτωση 1 (Διακρατικό Πρόγραμμα), ανακοίνωση Β (έγγραφο ΥΠΠΕΘ 41407/Ζ1/10.3.2017), όπου έχουν συναναρτηθεί και όλα τα διαβιασθέντα από το ΥΠΠΕΘ συνημμένα (δικαιολογητικά & οδηγίες αίτησης, φόρμα ιατρικής εξέτασης υποψηφίων)
Επίσης, έχει επικαιροποιηθεί, σύμφωνα με νεώτερη ανάρτηση του Συμβουλίου Υποτροφιών της Κίνας, η περίπτωση 3 (Πρόγραμμα υπηκόων κρατών-μελών της ΕΕ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ

ΕΓΓΡΑΦΟ 1ΕΓΓΡΑΦΟ 2ΕΓΓΡΑΦΟ 3ΕΓΓΡΑΦΟ 4

Από τη Γραμματεία του Τμήματος