ΘΕΜΑ: Συμφωνία ΑΠΘ με το “Al.I. Cuza” University of Iasi, Ρουμανίας- Ανακοίνωση προκήρυξης υποτροφίας για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Ρουμανικής γλώσσας και πολιτισμού.

Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το “Al. I. Cuza” University of Iasi της Ρουμανίας, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης μιας (1) υποτροφίας, σε προπτυχιακές/κούς ή μεταπτυχιακές/κούς φοιτήτριες/φοιτητές των Τμημάτων Θεολογίας, Ποιμαντικής & Κοιν. Θεολογίας, Φιλολογίας, Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Φυσικής, Χημείας, Γεωλογίας, Γεωπονίας, Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών, για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Ρουμανικής γλώσσας και πολιτισμού από τις 29 Ιουνίου έως και τις 21 Ιουλίου, 2017.

Η υποτροφία περιλαμβάνει απαλλαγή διδάκτρων, παροχή στέγασης και σίτισης και συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Με το πέρας των μαθημάτων υπάρχει η δυνατότητα το Πανεπιστήμιο  “Al. I. Cuza” να δώσει βεβαίωση χορήγησης 5 ECTS (μετά από επιτυχή συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις γλώσσας).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενες/νοι από την ιστοσελίδα: http://www.uaic.ro/en/international/romanian-language-courses/  

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση των ενδιαφερομένων είναι τα ακόλουθα:

      1. α. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογία 

         β.  Αντίγραφο πτυχίου (μόνο για τους μεταπτυχιακούς)          

  1. Συνοδευτική επιστολή κινήτρων (στα Αγγλικά)
  2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (στα Αγγλικά)
  3. Μία (1) συστατική επιστολή από Πανεπιστημιακό δάσκαλο (στα Αγγλικά)
  4. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Σας επισυνάπτουμε την αίτηση και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/νοι φοιτήτριες/φοιτητές να την καταθέσουν συμπληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΘ, έως τις  12 Μαΐου 2017, στις 12:00 το μεσημέρι στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (ισόγειο Κτιρίου Διοικήσεως).

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

international-summer-school-flyer_2017

international-summer-school-poster_2017

Σε περίπτωση περισσοτέρων υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων θα προβεί στην επιλογή της/του πλέον άριστης/άριστου.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος