Η Σχολή Μοριακής Ιατρικής της Κύπρου προσφέρει δύο (2) υποτροφίες ύψους 2.000€ εκάστη σε Έλληνες υπηκόους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής για το ακαφημαϊκό έτος 2017-18.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τα συνημμένα αρχεία και στην

 ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος