ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την κατάθεση της διπλωματικής  εργασίας και την παραλαβή βεβαίωσης από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών απαιτούνται τα παρακάτω:

  1. Έγγραφο (Γραμματεία Τμήματος) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αποκλειστικά από τον υποψήφιο καθώς και  από τον επιβλέποντα καθηγητή  πριν την παράδοσή του στη Βιβλιοθήκη του ΤΗΜΜΥ.
  2. Δύο αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή:
    1. το πλήρες κείμενο της εργασίας σε ένα και μοναδικό αρχείο* σε μορφή pdf
    2. ένα ξεχωριστό αρχείο* (.doc ή .docx) με την περίληψη (ελληνική-αγγλική) και συμπληρωμένα ηλεκτρονικά με τα Στοιχεία Διπλωματικής Εργασίας

Αναλυτικά :

  1. Συμπλήρωση και υπογραφή του εντύπου διπλωματικής εργασίας αποκλειστικά από τον/την υποψήφιο/α και τον επιβλέποντα καθηγητή πριν την παράδοσή του στη Βιβλιοθήκη.
  2. Ένα ενιαίο και μοναδικό αρχείο μορφής .pdf , που θα περιέχει ολόκληρη την εργασία (μαζί με το εξώφυλλο). Το κείμενο πρέπει να είναι ελεγμένο ώστε να εμφανίζονται ορθά οι ειδικές γραμματοσειρές, οι μαθηματικοί τύποι ή τα τυχόν σχεδιαγράμματα που έχουν χρησιμοποιηθεί. Το .pdf αρχείο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 MB και να μην είναι κλειδωμένο. Το pdf θα πρέπει να είναι το ακριβές τελικό αντίγραφο της εργασίας όπως αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα. Το όνομα του pdf αρχείου θα πρέπει να περιέχει το όνομα του/της συγγραφέα/έως με αποκλειστικά λατινικούς χαρακτήρες. Ένα δεύτερο αρχείο μορφής .doc, με την ελληνική και αγγλική περίληψη αντίστοιχα σε ΜΙΑ ενιαία παράγραφο (χωρίς άλλες παραγράφους), δακτυλογραφημένη με πεζούς και κεφαλαίους όπου χρειάζεται, χαρακτήρες αυστηρά σύμφωνα με το παράδειγμα περίληψης*, και χωρίς μαθηματικούς τύπους ή πολυτονικούς χαρακτήρες. Οι περιλήψεις δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 500 λέξεις και τα Στοιχεία διπλωματικής εργασίας* συμπληρωμένο με πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες όπου χρειάζεται, (αυστηρά σύμφωνα με το παράδειγμα*).

* http://www.lib.auth.gr/el/υποβολή-εργασιών, Υποβολή Μεταπτυχιακών  εργασιών και διδακτορικών διατριβών (για τις διπλωματικές εργασίες, ισχύει ό,τι και στις μεταπτυχιακές εργασίες)

Πληροφορίες: Χατζηκουκούτση Γιούλη

τηλέφωνο 2310 996352

 

Από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος