Όσον αφορά στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών, σας πληροφορούμε ότι μετά τη ψήφιση του ν.4452/2017(Α΄17) ισχύει η παρ.3 του άρθρου 31 του νόμου αυτού, σύμφωνα με την οποία η προαναφερόμενη κατηγορία φοιτητών δικαιούται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016(Α΄83). Ως εκ τούτου, δεν θα εκδίδονται, ούτε θα ανανεώνονται Βιβλιάρια Υγείας σε ανασφάλιστους φοιτητές από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος  μετά και την 1η  Σεπτεμβρίου 2017.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τους ανασφάλιστους φοιτητές που διακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα πραγματοποιείται από την Υγειονομική Υπηρεσία της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της Ε.Κ.Α.Α. είναι :

1)ΑΜΚΑ

2)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

3)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ERASMUS

4)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

5)ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΦΜ

 

ΑΘΡΟ 33 ΝΟΜΟΥ 4368/2017

Άρθρο 31 Νόμου 4452/2017

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος