Οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, εγγράφονται από Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 έως και Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017.

Οι εγγραφές  στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες 10.00-12.00.
Τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν και τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους, μπορούν να τα πληροφορηθούν από την εγκύκλιο Φ.151/165009/Α5.

Για την εγγραφή τους στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανιών Υπολογιστών, καλούνται κατά την παραπάνω προθεσμία, να:

Βήμα 1ο :να επισκεφτούν την ιστοσελίδα http://register.auth.gr για να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής τους, η οποία εμπεριέχει και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι  εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.
Βήμα 2ο : να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος , με την αστυνομική τους  ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης, για να καταθέσουν α) την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση εγγραφής, β) 3 φωτογραφίες μικρού μεγέθους και γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονταν να διαθέτουν κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου σας στο ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με τις Οδηγίες για την εισαγωγή Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, έτους 2017.

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών και στην κεντρική ιστοσελίδα του ΑΠΘ έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το άνοιγμα της πλατφόρμας http://register.auth.gr και τις υποχρεώσεις των υπό εγγραφή επιτυχόντων αυτής της κατηγορίας, εντός της ορισθείσας από το ΥΠΠΕΘ προθεσμίας.

Από την Γραμματεία του Τμήματος