Εφαρμογή  των διατάξεων του Ν. 4491/2017 “Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου –  Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης , Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα διακαιώματα του παιδιού”. (ΦΕΚ 152/13-10-2017, τ.Α’).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Από την Γραμματεία του Τμήματος