Ανάρτηση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος (eu-LISA) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος