Υπουργική απόφαση αριθμ. 37818/Ζ1 (ΦΕΚ. 862/12.3.2018 τ.Β’) από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορά σε Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος