Προκήρυξη για τη πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Βάσεις Δεδομένων” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος