Από Δευτέρα 10 έως και Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018, εγγράφονται στη Γραμματεία, αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εισαχθέντες/-είσες, οι οποίοι/-ες λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων ή άλλων αντικειμενικών δυσκολιών δεν θα κάνουν χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 -Αίτηση για εγγραφή

– Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

– Αστυνομική Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος