Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 περί θεσμικού πλαισίου για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές και την επανίδρυση του (ΦΕΚ τ.Β:2826/16-7-2018). Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος