Ανακοινώνεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΒΡΧ46Ψ8ΧΒ-1ΕΒ ) για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (407/80) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, για τη διδασκαλία του  παρακάτω μαθήματος:

“Τεχνολογία Λογισμικού” (υποχρεωτικό μάθημα εαρινού εξαμήνου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : από Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 έως Δευτέρα 3  Δεκεμβρίου 2018.

Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  info@ee.auth.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επισυνάπτεται η ΥΔ: ΥΔ.ν1599

Η παραπάνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ‘Τύπος Θεσσαλονίκης”, Ημερήσια Τοπική”, “Λόγος” και “Δημοπρασιακή”

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος