ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης παρόμοιων καταστάσεων, το Γραφείο
Πολιτικής Προστασίας του Α.Π.Θ., έχει προβεί στην επικαιροποίηση της συγκρότησης
των συνεργείων δράσης που είναι επιφορτισμένα για την έγκαιρη αντιμετώπιση των
προβλημάτων που θα παρουσιαστούν σε περίπτωση χιονοπτώσεων ή παγετού, ώστε τα
μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας να προσέρχονται στους χώρους εργασίας τους ή
να αποχωρούν από αυτούς χωρίς πρόβλημα.
Αναφορά για τα υπάρχοντα συνεργεία, για τον τομέα ευθύνης τους και το είδος της
εκτελούμενης εργασίας, γίνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος