Σύμφωνα με το Α.Π.8583/11.12.2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) έχει δημοσιεύσει προκήρυξη θέσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).

Επισημαίνουμε ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία. Πληροφορίες για

την ανακοίνωση μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://esmacareers.adequasys.com  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος