Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA)». Επισημαίνουμε ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία. Πληροφορίες για την ανακοίνωση μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://fra.europa.eu/en/vacancy/2018/personal-assistant-director-0

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος