Προκήρυξη χορήγησης εκατόν δέκα (110) υποτροφιών σε προπτυχιακούς/κες και μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες Τμημάτων του Α.Π.Θ. ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινωνική μέριμνα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» της πράξης «Κοινωνική μέριμνα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ 5021745, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην Γραμματεία του Τμήματος, από 6/2/2019 έως 19/2/2019.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος