Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων Καθηγητών για τις ανάγκες Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι 05/05/2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος