Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υπότροφου. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα  δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος