Ανακοινώνεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω0Ε546Ψ8ΧΒ-0Ο8 ) για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (407/80), για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, για τη διδασκαλία του  παρακάτω μαθήματος:

“Θεωρία Εκτίμησης και Ανίχνευσης” (μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : από Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 έως Πέμπτη 31 Οκτωβρίου  2019.

Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  info@ee.auth.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επισυνάπτεται η Υ.Δ.

Η παραπάνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες “Μακεδονικές Αγγελίες” και “Δημοκρατία”.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος