Σας πληροφορούμε ότι το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Secure and PrivatE smArt gRid» -«SPEAR», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τον σχετικό σύνδεσμο https://www.certh.gr/7197D87A.el.aspx .

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος