Προκήρυξη χορήγησης εβδομήντα (70) υποτροφιών σε προπτυχιακούς/κες  φοιτητές/τριες των Σχολών και των Τμημάτων του Α.Π.Θ., ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) για το έτος 2020, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινωνική μέριμνα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Οι υπότροφοι υποχρεούνται να συμμετέχουν με φυσική παρουσία σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται σε χώρους εκπαίδευσης, καλύπτοντας ειδικές ανάγκες της Σχολής ή του Τμήματος φοίτησής τους, καθώς και σε μονάδες εκπαίδευσης ή έρευνας (π.χ. Εργαστήρια, κλινικές και βιβλιοθήκες).

Συνολικά, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τα χρονικά διαστήματα Φεβρουάριο – Ιούνιο 2020 και  Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο 2020, με είκοσι τέσσερις (24) ώρες παρουσίας μηνιαίως.

Το ποσό της υποτροφίας καταβάλλεται δύο φορές το χρόνο (τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο) στον/στη δικαιούχο, μετά από την υποβολή  μηνιαίων γραπτών βεβαιώσεων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΔ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καταθέτουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Τμήματος, έως την Παρασκευή 20-12-2019.

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος