ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το  Πανεπιστημίο Ιωαννίνων ανακοινώνει προκήρυξη θέσης  μέλους ΔΕΠ. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος