Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αφορά τους φοιτητές του 7ου εξαμήνου ΝΠΣ για επιλογή κατεύθυνσης, με λιγότερα από 120 ECTS και περισσότερα από 94 ECTS.

Οι φοιτητές της παραπάνω κατηγορίας, θα στείλουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email της Γραμματείας την κατεύθυνση και τα μαθήματα που επιλέγουν.

 

ΑΠΟ ΤΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ