Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια προκηρύσσει τη χορήγηση έξι ετήσιων υποτροφιών (διάρκειας 1 έτους) για μεταπτυχιακές φοιτήτριες / μεταπτυχιακούς φοιτητές που παρακολουθούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντικείμενα συναφή με μία από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές συνολικού ύψους 3.000€ έκαστη:

      1. Θεματική Περιοχή Μηχανικής
      2. Θεματική Περιοχή Θετικών Επιστημών
      3. Θεματική Περιοχή Οικονομικής Επιστήμης
 
Στονπαρακάτω συνδέσμο μπορείτε να βρείτε τη σχετική προκήρυξη και το έντυπο της αίτησης.

https://www.rc.auth.gr/Announcement/Details/Item/51743?ReturnToPage=1&PageSize=3

Από τη Γραμματεία του Τμήματος