ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                       

 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, αρ. συνεδρίας 15/8-4-2021, σχετικά με τα μαθήματα Ψηφιακά Φίλτρα του ΠΠΣ και Θεωρία Εκτίμησης και Ανίχνευσης του ΝΠΣ, σας πληροφορούμε τα εξής:

Οι φοιτητές του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών με κατεύθυνση Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, θα δηλώνουν το μάθημα «Ψηφιακά Φίλτρα», και είτε θα εξετάζονται σε αυτό το μάθημα,

είτε θα παρακολουθούν και εξετάζονται στο μάθημα «Θεωρία Εκτίμησης και Ανίχνευσης» και ο βαθμός θα καταχωρίζεται στο μάθημα «Ψηφιακά Φίλτρα».

Φοιτητές του ΠΠΣ με κατεύθυνση Τηλεπικοινωνίες, για τους οποίους το μάθημα «Ψηφιακά Φίλτρα» ήταν επιλογής, έχουν τις 2 παραπάνω δυνατότητες.

Εναλλακτικά, μπορούν να δηλώσουν άλλο επιλεγόμενο μάθημα του αντίστοιχου εξαμήνου του ΠΠΣ.

 

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος

  Θεσ/νικη 8-4-2021