Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Καλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να λάβουν τους Τίτλους Σπουδών τους μετά την εξεταστική Ιουνίου-Ιουλίου του 2021, να καταθέσουν ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας του Τμήματος την αίτησή τους.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 28-6-2021 έως 9-7-2021.

 

  • Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν μόνο αφού θα έχουν κατατεθεί όλοι οι βαθμοί των μαθημάτων και το πρακτικό εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας.

Επισυνάπτονται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά:

ΑΙΤΗΣΗ

Υ.Δ. ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

Υ.Δ. ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΑΣΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

 

 

ΑΠΟ ΤΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ