Κατά τα οριζόμενα της με αριθμό 77188/Ζ1/29-6-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ. Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του φοιτητή και όχι στων γονέων ή κηδεμόνων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ζητούνται συμπληρωματικά από την ηλεκτρονική εφαρμογή https://stegastiko.minedu.gov.gr, σε περίπτωση που τα αναφερόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά δεν μπορούν να διασταυρωθούν αυτόματα μέσω της ΑΑΔΕ, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος φοίτησης με τους εξής τρόπους:

α) Είτε ηλεκτρονικά (από το email που έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας του Τμήματος ή του αρμόδιου υπαλλήλου.

β) Είτε έντυπα και αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου με τα επισυναπτόμενα έντυπα δικαιολογητικά.

γ) Είτε έντυπα στις Γραμματείες των Τμημάτων.

Ειδικότερα:

  1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
  2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Τα δικαιολογητικά συνοδεύονται από:

α. Την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετά την οριστική υποβολή της στην ειδική εφαρμογή

β. Την αίτηση (υπόδειγμα 1), εάν ο δικαιούχος είναι ο γονέας ή την αίτηση (υπόδειγμα 2), εάν δικαιούχος  είναι η φοιτήτρια/ο φοιτητής.

  1. ΕΝΤΥΠΗ ΥΠΟΒΟΛΗ (ή με αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή δια ζώσης στη Γραμματεία του Τμήματος) από την/τον δικαιούχο (είτε από τον γονέα, είτε από τη φοιτήτρια/τον φοιτητή, είτε από εξουσιοδοτημένο άτομο)

Στην περίπτωση αυτή κατατίθενται:

α. Η εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετά την ολοκλήρωση και την υποβολή της στην ειδική εφαρμογή.

β. Η αίτηση (υπόδειγμα 1), εάν ο δικαιούχος είναι ο γονέας ή την αίτηση (υπόδειγμα 2), εάν ο δικαιούχος  είναι η φοιτήτρια/ο φοιτητής, συνοδευόμενη από τα επιπλέον δικαιολογητικά

γ. Τα πρόσθετα δικαιολογητικά

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που υποβάλλονται έντυπα, οφείλουν να είναι τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.

Εάν αποστέλλονται ταχυδρομικά στις Γραμματείες των Τμημάτων, η εμπρόθεσμη κατάθεσή τους, πιστοποιείται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, όπου αναγράφεται η ημερομηνία αποστολής.

Β. ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (Ε.Ε.) ή ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Στην περίπτωση αυτή, η αιτούσα φοιτήτρια/ο αιτών φοιτητής υποχρεούται να προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματος φοίτησής του όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στο εισόδημα και την περιουσιακή κατάσταση, τόσο της ίδιας/του ίδιου όσο και των γονέων του ή του γονέα τον οποίο βαρύνει, αν αυτός είναι διαζευγμένος ή είναι άγαμη μητέρα ή έχει αποβιώσει ο ένας γονέας, τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό. Τα εισοδήματα της αλλοδαπής αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα και η κατοικία της αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη. Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου.

Ειδικότερα απαιτούνται:

  1. ΕΝΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ από την αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία τεκμαίρεται σαφώς ότι αποτελεί τόπο μόνιμης κατοικίας της φοιτήτριας/του φοιτητή και των γονέων του.
  1. ΕΙΣΟΔΗΜΑ

2.1. Εισοδήματα της φοιτήτριας/του φοιτητή και των γονέων της/του στην Αλλοδαπή του προηγούμενου φορολογικού έτους (εισοδήματα 2019), από την αρμόδια αρχή.

2. 2. Εισοδήματα της φοιτήτριας/του φοιτητή και των γονέων της/του στην Ελλάδα (Εκκαθαριστικό-Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου για εισοδήματα 2019

2. 3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εισοδήματα στην Ελλάδα, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση (υπεύθυνη δήλωση 2), με γνήσιο της υπογραφής του φοιτητή και των γονέων του.

  1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

3.1.  Περιουσιακή κατάσταση της φοιτήτριας/του φοιτητή και των γονέων της/του στην Αλλοδαπή, από την αρμόδια αρχή. Στην περίπτωση που δεν αναγράφονται αναλυτικά τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών, απαιτείται συμπληρωματικά βεβαίωση από την εκάστοτε αρμόδια αρχή της χώρας για την κυριότητα ή επικαρπία κατοικιών στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα ακριβή τετραγωνικά τους.

3.2. Περιουσιακή κατάσταση της φοιτήτριας/του φοιτητή και των γονέων της/του στην Ελλάδα  (Ε9 στοιχεία)

3.3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει περιουσία στην Ελλάδα, προσκομίζεται (υπεύθυνη δήλωση 3), με γνήσιο της υπογραφής του φοιτητή και των γονέων του.

Ειδικότερα για τις φοιτήτριες/τους φοιτητές από την Κύπρο απαιτείται «Πιστοποιητικό Παγκύπριας  Έρευνας Ακίνητης Περιουσίας» από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

 

Γ. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση (υπεύθυνη δήλωση 4) του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια, με γνήσιο της υπογραφής το οποίο δύναται να εκδοθεί μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/elegkhos-egkurotetas-upeuthunes-deloses-exousiodoteses, είτε μέσω των ΚΕΠ.
  1. Αν ως μισθωτής εμφανίζεται η αδελφή/ο αδελφός της φοιτήτριας/του φοιτητή ή ο γονέας τον οποίο δεν βαρύνει ο φοιτητής (σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων) και δεν επιτυγχάνεται η ηλεκτρονική επαλήθευση, υποβάλλονται ως επιπλέον δικαιολογητικά τα ακόλουθα:

α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

β. Αντίγραφο μισθωτηρίου

γ. Υπεύθυνη δήλωση (υπεύθυνη δήλωση 1)  με γνήσιο της υπογραφής, το οποίο δύναται να εκδοθεί μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/elegkhos-egkurotetas-upeuthunes-deloses-exousiodoteses, είτε μέσω των ΚΕΠ.

δ. Σε περίπτωση διαμονής σε πασιόν, ξενοδοχείο, ξενώνες, φοιτητικές εστίες,  προσκομίζεται βεβαίωση διαμονής και πρωτότυπες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ3

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ4

Από τη Γραμματεία του Τμήματος