Οι εισαγόμενοι αλλοδαποί – αλλογενείς και ομογενείς υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, υποχρεούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και την 29η Οκτωβρίου 2021, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, αίτηση εγγραφής, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο άρθρο 3 περ. Γ’ της αριθμ. Φ. 151/47149/Α5/2016 (820 Β’) Υπουργικής Απόφασης για την εν λόγω ειδική κατηγορία.

– για την εν θέματι ειδική κατηγορία δεν θα ακολουθηθεί η διαδικασία μέσω https://register.auth.gr

– στην ίδια προθεσμία εγγράφονται και οι επιτυχόντες αλλοδαποί-αλλογενείς και ομογενείς υπότροφοι ακ. έτους 2020-21 και 2019-20, που δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους στο Τμήμα σας κατά το έτος εισαγωγής τους, λόγω μη απόκτησης της βεβαίωσης/πιστοποιητικού γνώσης της ελληνικής γλώσσας, εφόσον έχουν αποκτήσει την εν λόγω βεβαίωση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος