Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα προς την ΚΥΑ 136877/Ζ1/26.10.21 (ΦΕΚ 5021Α/29.10.21), στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με α) ενίσχυση της συμμετοχής και β) επιβράβευση της επίδοσης φοιτητών και φοιτητριών των ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς του εξωτερικού, δια του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 500 € για κάθε φοιτητή/φοιτήτρια μέλος ομάδας που θα συμμετέχει/έχει διακριθεί σε προκριματικό/τελικό γύρο.

ΦΕΚ

Από την Γραμματεία του Τμήματος