Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 75199/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ες και υποψήφιες/ους διδάκτορες στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022», στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 7η Απριλίου 2022 και ώρα 14:00.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται πλέον στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής, απ’ όπου και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, όπως αναγράφεται στο σχετικό εδάφιο της πρόσκλησης.

Πρόσκληση 75199/2022

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος