Οι εγγραφές των επιτυχόντων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις κατηγορίες των:

α) Αλλοδαπών – Αλλογενών, αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων χωρών εκτός Ε.Ε. και

β) Αλλοδαπών-Αλλογενών, αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε., (συμπεριλαμβανομένων των επιτυχόντων αποφοίτων Λυκείων της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι είχαν συμμετοχή στις Παγκύπριες εξετάσεις και κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους-2022)

θα πραγματοποιηθούν από 12 μέχρι και 19 Σεπτεμβρίου 2022.

1) Οι επιτυχόντες και επιτυχούσες ακαδ. έτους 2022-2023 θα εγγραφούν – με καταχώρηση στοιχείων και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε ψηφιακή μορφή- μέσω της πλατφόρμας https://register.auth.gr Εν συνεχεία, θα καταθέσουν, οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο, ή θα αποστείλουν ταχυδρομικά, στη Γραμματεία του Τμήματος, εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση εγγραφής/υπεύθυνη δήλωση και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως θα έχουν υποβληθεί και ψηφιακά στην ανωτέρω πλατφόρμα.

2.  Οι επιτυχόντες και οι επιτυχούσες των ακαδημαϊκών ετών 2020-21 και 2021-2022, αλλοδαποί/-ές χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας και  οι επιτυχόντες ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, Κύπριοι άρρενες χωρίς απολυτήριο στρατού, κατά το ακαδ. έτος εισαγωγής τους, εγγράφονται χωρίς καταχώρηση στοιχείων στην ανωτέρω πλατφόρμα, υποβάλλοντας, οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο, ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά, στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εγγραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα και επιπρόσθετα για την περίπτωσή τους δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία και τα στάδια εγγραφής, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Τμήματος Σπουδών του Α.Π.Θ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση!

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

Ισόγειο κτ. Δ’ Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

τηλ. 2310 996391