Περίληψη προκήρυξης οκτώ (8) κενών οργανικών θέσεων τακτικού διδακτικού ερευνητικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος