Με βάση το Άρθρο 6 παρ. 9 του εσωτερικού κανονισμού του ΔΔΠΜΣ , οι μεταπτυχιακοί φοιτητές  δικαιούνται δύο (2) απουσίες σε κάθε μάθημα.

Με απόφαση της ΕΔΔΕ 4/18-03-15 δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε περίπτωση υπέρβασης του παραπάνω αριθμού απουσιών, να προσκομίσουν στη Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ επίσημα έγγραφα που θα αποδεικνύουν την αποδεκτή αιτιολογία των επιπλέον απουσιών, έτσι ώστε αυτές να περαστούν ως δικαιολογημένες και να μην μετρηθούν επί του συνόλου.

Από την Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ