Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β 3255/15.09.2017 περί τρόπου διεξαγωγής εκλογών

– Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας

– Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

– Τομέας Τηλεπικοινωνιών

Έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, στις 8-6-2018 δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση υποψηφιότητας.

Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίας της αριθμός 12/14-6-2018, όρισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, παρ. 1α του Ν. 4485/2017, τους τρεις (3) Διευθυντές ως εξής:

– Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας: Γεώργιος Λιτσαρδάκης

– Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών: Δημήτριος Κουγιουμτζής

– Τομέας Τηλεπικοινωνιών: Τραϊανός Γιούλτσης